اخرین محصولات ثبت شده

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 2 طبقه - 7 ماهه

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 2 طبقه - 7 ماهه | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5 طبقه - 17 ماهه (4طبقه+زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5 طبقه - 17 ماهه (4طبقه+زیرزمین) | تعداد صفحات: 50 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 64,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 7 طبقه - 12 ماهه (5طبقه + همکف + زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 7 طبقه - 12 ماهه (5طبقه + همکف + زیرزمین) | تعداد صفحات: 2 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب - قطعه دوم

کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب - قطعه دوم | تعداد صفحات: 150 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF, PPT, XLS, JPG, DWG, CAD, MPP/MSP

قیمت : 189,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی احداث بیمارستان آریا - اسکلت بتنی 9 طبقه (5طبقه + همکف + 3منفی)

برنامه زمانبندی احداث بیمارستان آریا - اسکلت بتنی 9 طبقه (5طبقه + همکف + 3منفی) | تعداد صفحات: 38 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 93,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه - 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه - 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین) | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 34,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه - 7 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه - 7 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین) | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 37,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 7 طبقه - 22 ماهه (5طبقه + همکف + زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 7 طبقه - 22 ماهه (5طبقه + همکف + زیرزمین) | تعداد صفحات: 23 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 54,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه خاکبرداری و پایدارسازی ساختمان اداری ستارخان

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه خاکبرداری و پایدارسازی ساختمان اداری ستارخان | تعداد صفحات: نامشخص | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 46,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساخت ویلا یک طبقه بتنی - 9 ماهه

برنامه زمانبندی ساخت ویلا یک طبقه بتنی - 9 ماهه | تعداد صفحات: 3 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, DWG, CAD, MPP/MSP

قیمت : 64,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه - 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه - 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ) | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 37,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل